910 880 088

ZAVOLEJTE NÁM PO–PÁ 8:00–16:00

KAPITOL / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jako “Obchodní podmínky”) společnosti KAPITOL, a.s., se sídlem Vlněna 526/3, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 60751070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1604 (dále jako “KAPITOL”) upravují podmínky využívání webové služby KAPITOLu pro zaznamenávání a sběr klientských poptávek po sjednání životního pojištění (dále jako “Webová služba”).
  2. KAPITOL je samostatným zprostředkovatelem, který zprostředkovává pojištění jako pojišťovací agent ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jako “ZDPZ”). KAPITOL je takto je zapsán v registru vedeném Českou národní bankou, tuto skutečnost je možné ověřit prostřednictvím přímého internetového přístupu do registru ČNB na adrese https://www.cnb.cz/cnb/jerrs, pod záložkou Přímé vyhledávání, kde po zadání ověřovacího čísla a následně IČO KAPITOLu (60751070) lze tyto informace vyhledat.
  3. KAPITOL zajišťuje provoz Webové služby pro návštěvníky svých webových stránek (dále jako “Uživatel” nebo “Uživatelé”), kteří o službu projeví zájem formou zadání a odeslání svých osobních údajů a kteří zadají souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrdí, že se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů KAPITOLem.

2. Povaha Webové služby

  1. KAPITOL prostřednictvím Webové služby zaznamenává klientské poptávky pro sjednání životního pojištění KAPITOLem a to ve formě záznamu osobních údajů zájemců, které následně v souladu s těmito Obchodními podmínkami, vč. podmínek ochrany osobních údajů, kontaktuje. KAPITOL tedy pouze v obecné rovině zjišťuje zájem Uživatele o případné uzavření pojistné smlouvy.
  2. Webová služba není internetovým obchodem, prostřednictvím kterého by bylo možné přímo zakoupit služby nebo produkty a jejím prostřednictvím se neprovádí sjednání nebo podstatné změny pojištění nebo jiných finančních produktů.
  3. KAPITOL prostřednictvím Webové služby neprovádí srovnání pojistných nebo jiných finančních produktů ani jejím prostřednictvím neposkytuje radu ve smyslu § 78 ZDPZ nebo jinou formu kvalifikované služby dle právních předpisů v oblasti finančního trhu. Pokud Webová služba uvádí, že se jejím prostřednictvím provádí srovnání pojistných produktů, toto srovnání provádí s Uživatelem jako klientem obchodní zástupce KAPITOLu (zaměstnanec nebo vázaný zástupce) v souladu se standardy odborné péče dle ZDPZ a dalších právních předpisů pro oblast finančního trhu.
  4. Zadání poptávky prostřednictvím Webové služby Uživatele ani KAPITOL žádným způsobem nezavazují k uzavření jakékoliv smlouvy nebo k jednání k tomu směřujícímu. Uživatel má právo jednání s KAPITOLem o sjednání smlouvy zahájené na základě poptávky z Webové služby podle vlastního uvážení kdykoliv ukončit bez jakýchkoliv závazků, pokut, sankcí nebo poplatků.
  5. Využití Webové služby je pro Uživatele bezplatné.
  6. Využití Webové služby je vždy jednorázové a jejím využitím nevzniká Uživateli žádná forma zákaznického účtu, profilu nebo trvajícího smluvního vztahu s KAPITOLem.

3. Postup zadání poptávky

  1. Uživatel zadá poptávku po sjednání životního pojištění tak, že na webové stránce Webové služby zadá do poptávkového formuláře pravdivým způsobem tyto svoje osobní údaje:
   1. Jméno a příjmení
   2. Kontaktní telefon
   3. Kontaktní e-mail
   4. PSČ
   5. Rok narození
  2. Uživatel následně vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami, potvrdí, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a poptávku odešle tlačítkem “Chci porovnat nabídky”.
  3. KAPITOL následně Uživateli potvrdí e-mailem přijetí poptávky, kontaktuje Uživatele telefonicky za účelem verifikace poptávky a upřesnění klientských požadavků a potřeb za účelem lepší individualizace služby. KAPITOL následně pověří jednáním svého obchodního zástupce dle regionu Uživatele, který už dále s Uživatelem jedná za účelem sjednání smlouvy.
  4. Uživatel je povinen v poptávkovém formuláři Webové služby uvádět pouze své vlastní osobní údaje odpovídající skutečnosti.
  5. Pro případy, kdy jsou osobní údaje ve formuláři zadané bez souhlasu a vědomí osoby v nich uvedené je v potvrzovacím e-mailu uveden návod pro řešení situace. KAPITOL v takových případech na vyžádání provede výmaz osobních údajů.
  6. KAPITOL při provozu Webové služby nezaručuje žádnou formu časové dostupnosti Webové služby nebo časovou garanci na vyřízení klientské poptávky.

4. Ochrana osobních údajů

  1. KAPITOL pro účely provozu Webové služby a poskytování svých služeb jejím prostřednictvím bude na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněných zájmů jako správce sbírat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje zadávané Uživatelem v tomto rozsahu:
   • Jméno a příjmení
   • Kontaktní telefon
   • Kontaktní e-mail
   • PSČ
   • Rok narození
  2. Základní identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mail) KAPITOL zpracovává pro účely možnosti kontaktovat Uživatele, který projevil zájem o službu KAPITOLu.
  3. Dodatečné osobní údaje formuláře (PSČ a rok narození) KAPITOL zpracovává za účelem individualizace služeb poskytovaných Uživatelům – PSČ pro pověření obchodního zástupce KAPITOLu v regionu Uživatele a rok narození pro optimální předběžný výběr produktové nabídky s ohledem na věk Uživatele.
  4. Bližší informace o podmínkách zpracování osobních údajů, vč. povinně poskytovaných informací dle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) jsou dostupné na webu https://www.kapitol.cz/ v sekci GDPR -Zásady zpracování osobních údajů.
  5. Informace o zpracování souborů cookies na webových stránkách KAPITOLu naleznete na webu www.kapitol.cz v sekci Nastavení cookies.

5. Zasílání obchodních sdělení

  1. KAPITOL prostřednictvím Webové služby poskytuje službu Uživateli jako zákazníkovi. Na základě tohoto zasílá zákazníkům v souladu s GDPR a § 7 zákona č. 480/20004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jako “ZSIS”) obchodní sdělení.
  2. Obchodní sdělení zasílaná KAPITOLem jsou zasílána formou e-mailu a v souladu s § 7 ZSIS s tím, že jsou vždy zřetelně označena jako “obchodní sdělení” a Uživatel v pozici příjemce má vždy možnost ukončit jejich zasílání pomocí tlačítka ve zprávě.
  3. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem nadále nemá vliv na stávající oprávněné zpracování osobních údajů Uživatele KAPITOLem.

6. Závěrečná ustanovení

  1. KAPITOL pro případy klientských stížností Uživatelů udržuje interní mechanismus vyřizování stížností zákazníků. Podrobný postup pro podání stížnosti, jejího šetření a vyřízení je uveden v Reklamačním řádu KAPITOLu, který je přístupný na naší webové adrese www.kapitol.cz v sekci Reklamační řád.
  2. KAPITOL si vyhrazuje právo odmítnout, příp. bez dalšího nereagovat na kteroukoliv z poptávek z Webové služby a to zejména v případech zneužívání poptávkového formuláře (zejména, nikoliv však výlučně: v případě zadávání osobních údajů cizích osob bez jejich souhlasu a vědomí, zadávání zjevně nepravdivých nebo žertovných osobních údajů, zadávání osobních údajů neobvykle se opakujícím nebo šikanózním způsobem nebo elektronických útoků na Webovou službu).
  3. KAPITOL si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně měnit podobu a proces fungování Webové služby a znění těchto Obchodních podmínek.
  4. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost jejích ostatních částí.
  5. Veškeré právní vztahy vyplývající z provozu Webové služby se řídí českým právem.
  6. Kontaktní údaje provozovatele Webové služby:
   KAPITOL, a.s.
   Vlněna 526/3, Trnitá, 602 00 Brno
   E-mail: info@kapitol.cz
   Telefon: 910 880 088 (Po-Pá, 8:00 – 16:00)
   Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2021.
   KAPITOL, a.s.

KAPITOL, a.s.
Vlněna 526/3, Trnitá, Brno, 602 00
IČ: 60751070, DIČ: CZ699000955

© 2021 KAPITOL, Všechna příslušná práva vyhrazena